EnglishA10

Robert Stevens (128)
John Freeman (143)

Shirley V Daventry
1012


A10: English Opening: Unusual Replies for Black

1. c4 f5 2. g3 Nf6 3. Bg2 d6 4. Nf3 g6 5. Nc3 Bg7 6. Rb1 O-O 7. O-O last book move 7... Qe8 8. a3 8. d4 e5 8... e5= 9. d3 Covers e4 9... c6 Controls b5+d5 9... h6 10. Be3= 10. b4 b5 10... Nbd7!?= must be considered 11. cxb5 Nd5 11... Bb7!? 12. Qb3+ Kh8 13. bxc6 Nxc6 12. Nxd5 cxd5 13. a4 13. Qb3 Bb7 14. Nd4 Qf7 13... Be6 13... Bb7!? 14. Ng5 e4 14... Nd7 15. Qb3 Nf6 16. Nxe6 Qxe6 17. Bg5 15. Nxe6 15. Qb3!? seems even better 15... Bf7 15... Qxe6 16. dxe4 16. Be3 Nd7 16... dxe4 17. Bf4 d5 18. Qd2 18. Rc1 d4 18... Nd7 19. Rfd1 19. Rbd1 d4 20. Bh6 Bxh6 21. Qxh6 Ne5 22. Rxd4 Qa2 19... d4 20. Bh6 Bxh6 21. Qxh6 Nb6 21... Ne5 22. Rxd4 Qa2 23. Rbd1 Qxe2 24. Bf1 Qxf2+ 25. Kxf2 Ng4+ 26. Ke1 Nxh6 27. Bc4+ Kh8 28. Rd7 22. Rxd4 Rad8 22... Nxa4!? 23. Rbd1 Nb6 23. Rxd8 Rxd8 24. Rc1 Nc4 24... Qe7 25. g4 fxg4 26. Qf4 25. Bf1 e3 26. fxe3 Rc8? 26... Re8 27. h3 27. Kf2 27. Qf4 might be the shorter path 27... Nb6 28. Rxc8+ Nxc8 27... Nd6?? Black has lost his nerve... understandable when you consider his position 27... f4 28. Qh3 Qxe3+ 29. Kg2 Rd8= 28. Rxc8+ Qxc8 29. Bg2 Ne4+ 29... Qd8 what else? 30. Bxe4 fxe4 31. Qf4 Qb7 31... Qa8 doesn't get the cat off the tree 32. Qc7 h5 33. a5 Qf8+ 34. Qf4 32. Qd6 Qf7+ 33. Ke1 h6 33... Qb7 a last effort to resist the inevitable 34. a5 Qg7 35. Qd5+ 35. a6 secures victory 35... h5 36. Qd5+ Kh7 35... Kh7 36. Qxe4 36. Qd4 keeps an even firmer grip 36... Qc7 37. a6 Kg8 38. Qd5+ Kf8 39. Qc5+ Qxc5 40. bxc5 Ke7 36... Qa1+ 37. Kf2 Qf6+ 38. Qf4 Qa1 39. Qf7+ Kh8 40. Qxg6 Qh1 41. Qxh6+ Kg8 42. b6 axb6 43. axb6 Qd5 44. Qf4 Qh1 45. Qb8+ Kg7 46. g4 46. g4 Qe4 47. Qf4 Qh1 48. Qc7+ Kg6 49. b7 Qd5 50. b8=Q Qf7+ 51. Qxf7+ Kxf7 52. Qd8 Kg6 53. Qd7 Kh6 54. Qf7 Kg5 55. Kg3 Kh6 56. e4 Kg5 57. Qg7# 1-0 [Fritz 9 (10s)]

Game(s) in PGN