Robatsch DefenseB06

Graff B.
Clarke N.

2016


B06: Modern Defence

1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Nf3 a6 5. Be3 Nd7 last book move 6. Be2 b5 7. O-O Bb7 Black is behind in development. 8. a3 Black has a cramped position 8. Qd2 c5 8... Ngf6 9. e5 dxe5 10. dxe5 Ng4 11. e6 fxe6 11... Nde5 12. Nxe5 Nxe5 13. f4 Qxd1 14. Raxd1 (14. Nxd1?! Nc4 15. Bxc4 bxc4=) ( 14. Bxd1 Nc4 15. exf7+ Kxf7) 12. Ng5 Nxe3 13. fxe3 Bxc3? 13... Nf6 14. Nxe6 Qxd1 15. Raxd1 Kf7 16. Nxc7 Rad8 14. Nxe6 14. bxc3?! is much weaker 14... Nc5 15. Qd4 Qxd4 16. cxd4 Ne4 14... Qc8 14... Qb8 is not much help 15. bxc3 c5 16. Ng7+ Kd8 17. Bg4 15. bxc3 Nf6 15... c5 is one last hope 16. Ng7+ Kd8 16. Bg4 Qb8 16... Bxg2 the last chance for counterplay 17. Ng7+ Kf7 18. Rxf6+ exf6 19. Bxc8 Kxg7 20. Qd7+ Kh6 21. Kxg2 Raxc8 17. Qd4 17. Rxf6 exf6 18. Ng7+ Kf8 19. Qd7 Bd5 20. Be6 Qe8 21. Nxe8 Bxe6 22. Qxe6 f5 23. Qf6+ Kxe8 24. Qxh8+ Ke7 25. Qxa8 g5 26. Qc6 h6 27. Rd1 Kf7 28. Rd7+ Ke8 29. Qe6+ Kf8 30. Qf7# 17... Rg8 18. Rad1 18. Rxf6 exf6 19. Qxf6 Qc8 20. Rf1 Bf3 21. Rxf3 Qd7 22. Nxc7+ Qxc7 23. Qe6+ Kd8 24. Qxg8+ Ke7 25. Qe6+ Kd8 26. Rf8# 18... Bc6 19. Rxf6 exf6 20. Qxf6 Qb6 20... Qb7 does not save the day 21. Ng5 Rg7 22. Qxg7 Bd5 23. Nxh7 Bxg2 24. Nf6# 21. Qe5 21. Ng7+ Rxg7 22. Qe6+ Kf8 23. Rf1+ Bf3 24. Rxf3+ Rf7 25. Qxf7# 1-0 [Fritz 13 (30s)]

Game(s) in PGN